Egyptische tijdperken

Aboe Simbel

Aboe Simbel

 • Ca. 5500 – ca. 3100 v.Chr.; Predynastieke en Protodynastieke tijd.
 • Ca. 3100 – ca. 2686 v.Chr.; Vroegdynastieke tijd.
 • Ca. 2686 – ca. 2181 v.Chr.; Oude Rijk.
 • Ca. 2181 – ca. 2055 v.Chr.; Eerste Tussentijd.
 • Ca. 2055 – 1650 v.Chr.; Middenrijk.
 • Ca. 1650 – 1550 v.Chr.; Tweede Tussentijd.
 • Ca. 1550 – 1069 v.Chr.; Nieuwe Rijk.
 • Ca. 1069 – 747 v.Chr.; Derde Tussentijd.
 • Ca. 747 – 332 v.Chr.; Late Tijd.
 • Ca. 332 v.Chr. – 395 n.Chr.; Ptolemeëntijd en Romeinse tijd.

Egyptische tijdperken 3100 – 31 v Chr

De Egyptische geschiedenis in de oudheid is enorm lang. Van 3100 tot 31 voor Christus is meer dan 3000 jaar! Hieronder vind je een korte beschrijving van die lange tijd. Het zijn fragmenten uit een prachtige kaart van National Geographic.

KLIK OP DE FOTO’S VOOR EEN VERGROTING
P1000632

P1000633

P1000634

P1000635

Toetanchamon

toet21

De grafkamer van Toetanchamon zoals die was tijdens de ontdekking door Howard Carter in 1922.

toetanchamon-tombe

De grafkamer met de sarcofaag.

Anchesenamon betuigt Toetanchamon haar tederheid.

toetanchamon-381

Het vergroeide hoofd was het gevolg van afbinding sinds de kindertijd van de farao. Een kenmerk van veel farao’s.

P1000649

Lord Carnavon stoft de neus van Toetanchamon af.

P1000648

Beschermgoden slaan hun vleugels om de mummie van Osiris heen. Een van de 20 hangers die in het graf werden gevonden.

P100065nge3

Het touw dat de deuren naar de tweede van de vier grafkisten afsloot was in 1923 na 32 eeuwen nog intact. Het zegel van de dodenstad met daarop geknielde gevangenen en Anoebis, de jakhalsgod van de doden , is niet verbroken wat betekent dat de mummie van Toetanchamon nog ongeschonden in zijn graf ligt. Kun je de opwinding van Carter en Lord Carnavon voorstellen toen ze dit zagen ?

P1000650 P1000651 P1000652 P1000654

P1000655

De organen van Toetanchamon werden in vier zogenaamde canopen bewaard. Potten van albast met koppen van de koning en zijn koningin. Alhoewel voor dat laatste geen echt bewijs is gevonden.

1876068667_50662b7ddb

Het gemummificeerde hoofd van Toetanchamon.

8dca0ad547f060033a4af237ce389722_1405367784

de vier canopen

334 DSC05590

Moeder Hathor

Hathor betekent Huis van Hor(us) en is een Moedergodin in de Egyptische mythologie , “moeder van de moeders” en “moeder van de goden” genoemd. Het woord ‘huis’ werd in de oude Egyptische cultuur overdrachtelijk gebruikt voor het moederlichaam, dat symbolisch als een vat werd beschouwd, in dit geval alomvattend.

Zij werd in haar oudste vorm daterend van 2700 v Chr afgebeeld in de vorm van een koe, later soms ook met een leeuwenkop in associatie met haar verschrikkelijke aspect Sekhmet. Soms had zij twee gezichten, een dat vooruit keek en het andere dat terugkeek. In later tijd kreeg Hathor hoe langer hoe meer attributen van de troongodin Isis en werd met haar vereenzelvigd. Isis-Hathor (de vereniging van Hathor en Isis) was de meest populaire godin van heel Egypte. Deze godin was een toonbeeld van schoonheid, vreugde, macht en moederschap. Ze was een godin die vele associaties had en dus veel invloed, zij was de ultieme godenkoningin.

meer informatie Godin Hathor

Egyptische goden ( polytheisme )

De Egyptenaren geloofden niet in 1 god, maar in meerdere goden. Iedere god had zijn eigen taak. In veel gebieden hadden de goden weer andere namen. Iedere grote stad had ook zijn eigen beschermgod. De Egyptenaren maakten tempels voor de goden en dachten dat de goden daar leefden. Iedere dag brachten ze eten en drinken naar de tempel.

De belangrijkste goden op een rijtje

 1. Horus (verbonden met de farao, hemelgod)
 2. Seth (vijand van Horus en Osiris) : god van stormen en wanorde
 3. Thoth (maangod en god van de schrijfgod, het tellen en de wijsheid.
 4. Chnoem (god die de mensen vormt op zijn pottenbakkerswiel)
 5. Hathor (godin van de liefde, geboorte en dood)
 6. Sobek (krokodillengod, heer van de Fajoem)
 7. Ra (of Re of Amon, de zonnegod)
 8. Ptah (maakt ook mensen en dieren, vaak verbonden met Ra)
 9. Anoebis, god van het mummificeren.
 10. Osiris, god van de landbouw en heerser van de onderwereld.
 11. Isis, vrouw van Osiris, moeder van Horus, beschermgodin met toverkracht. Later ook een belangrijke god voor de Romeinen.

Om in het dodenrijk te komen, moest je eerst naar Osiris. Hij besliste samen met 42 rechters over je lot. Er werden vragen over je leven gesteld.

“Heb je iemand vermoord ?” of “Heb je iemand bedrogen ?”

Je moest antwoorden met “ja” of “nee” Ondertussen werd je hart gewogen op een weegschaal. Aan de ene kant van de weegschaal lag je hart, en aan de andere kant de “veer van de waarheid” Als je loog tegen Osiris, raakte de weegschaal uit balans. Als dat gebeurde, werd je opgegeten door Ammit, een vreselijk monster met de kop van een krokodil, het lijf van een leeuw en poten van een nijlpaard. Alle antwoorden die je gaf, werden opgeschreven door Thoth. Als de weegschaal in balans bleef en je had goed geleefd, mocht je naar de “eeuwige velden”, anders werd je opgegeten door Ammit. Anubis bediende de weegschaal en bracht je naar Osiris.

ZONNELIED van ACHNATON

 

Gij verschijnt prachtig in de lichtwoning des hemels, o Aton, levende die het eerst hebt geleefd! Wanneer gij opgaat in de oostelijke lichtwoning, vult gij alle landen met uw schoonheid.

Wanneer gij blinkend en groot zijt, schitterend en hoog boven alle landen, omvatten uw stralen de landen tot de uiterste zone van al wat gij gemaakt hebt. Wijl gij de zon zijt, bereikt gij hun uiterste zone.

Gij knecht ze voor uw beminden zoon. Ofschoon gij verre zijt, zijn uw stralen op de aarde; hun ogen zien u, hoewel men uw gangen niet kent.

Wanneer gij ondergaat in de westelijke lichtwoning, ligt de aarde in duisternis, als ware zij dood. De slapers bevinden zich in hun kamer met omhulde hoofden; het éne oog ziet het andere niet. Wanneer al hun bezittingen gestolen worden – zelfs al liggen zij onder hun ‘hoofd, zij merken het niet. Alle roofdieren komen uit hun holen te voorschijn, al het kruipende gedierte bijt.

Wordt het verlichte huis verduisterd, dan ligt de aarde in zwijgen, want hij, die hen gemaakt heeft, is ondergegaan in zijn lichtwoning.

In de ochtendschemering gaat gij weer op in de lichtwoning, gij straalt als Aton bij dag, gij verdrijft de duisternis, gij zendt uw stralen neer en de beide landen zijn in feeststemming, de mensen ontwaken en gaan staan op hun voeten; gij hebt hen opgericht. Zij wassen ,hun lichaam en trekken hun kleren aan; hun armen zijn in aanbidding geheven voor u, wanneer gij verschijnt. De gehele mensheid verricht haar werk, alle dieren doen zich te goed aan hun weide. Bomen en planten worden groen. De vogels, die opvliegen uit hun nesten – hun vleugels zijn in aanbidding geheven voor uw wezen. Alle gedierte huppelt op zijn voeten; al wat opvliegt en neer strijkt – zij leven, wanneer gij voor hen opgaat. De schepen varen stroom af en stroom op en ook alle wegen liggen open, wanneer gij verschenen zijt. De vissen in de rivier springen op voor uw aangezicht, want uw stralen dringen door tot in het binnenste der zee.

O, gij die zaad herschept tot vrouwen, die vocht tot mannen maakt, die het kind in leven houdt in de schoot zijner moeder, die het sust, zodat het. niet schreit, voedster in de moederschoot, die lucht schenkt om leven te geven aan al wat gij maakt. Verlaat het de moederschoot op de dag zijner geboorte, dan opent gij zijn mond geheel en zorgt voor zijn nooddruft. De jonge vogel in het ei, die in de schaal reeds spreekt -gij geeft hem daarin lucht om hem in leven te houden. Gij hebt hem in het ei zijn bepaalde tijd gesteld om het te breken, en op zijn bepaalde tijd kruipt hij uit het ei om te spreken. Hij loopt op zijn voeten, zodra hij eruit gekropen is.

Hoe talrijk is wat gij gemaakt hebt, het is teveel om te zien. O, enige God, wien geen ander evenaart, gij hebt de aarde om uwentwil geschapen, gij alleen: mensen en alle klein en groot gedierte, al wat zich op aarde bevindt, dat zich voortbeweegt op voeten, wat er is in den hoge en vliegt met zijn vleugels, de vreemde landen, Syrië en Nubië, en het land Egypte. Gij hebt ieder mens op zijn plaats gesteld. Tongen en oren zijn gescheiden door de talen, hun karakter en ook hun uiterlijk is verschillend. Gij hebt onderscheid gemaakt tussen Egypte en de vreemde volkeren: gij hebt een Nijl gemaakt in de onderwereld, gij brengt die, naar het u behaagt, om de Egyptenaren in leven te houden, daar gij hen gemaakt hebt voor u, hun aller heer, die u moeite voor hen geeft, heer van alle landen, die voor hen opgaat, Aton van de dag, ontzagwekkende. Doc,h ook van alle verre vreemde landen maakt gij de leeftocht: gij hebt een Nijl in de hemel geplaatst, die voor hen neerdaalt en die op de bergen waterstromen .vormt als de zee, om hun akkers te bevochtigen met hetgeen hun toekomt. Hoe uitnemend is uw voorzienigheid, o heer der eeuwigheid! De Nijl in de hemel, hij is bestemd voor de vreemde volken, voor al het gedierte in den vreemde, dat zich voortbeweegt op voeten. Egypte daarentegen bezit de Nijl. die uit de onderwereld komt.

Uw stralen voederen alle tuinen; wanneer gij opgaat, leven en groeien zij Voor u. Gij maakt de seizoenen om op te kweken al wat gij gemaakt hebt, de winter om hun koelte te geven, de hitte opdat zij u ervaren. Gij hebt de hemel verre gemaakt om daarin op te gaan om te zien al wat gij gemaakt hebt, gij alleen. Wanneer gij opgaat in uw gedaante als levende Aton, schitterend en stralend, ver en toch dichtbij, maakt gij talloze gedaanten uit u, den éne: steden, dorpen en akkers, weg en rivier. Alle ogen schouwen u tegenover zich, zolang gij de Aton van de dag zijt boven de aarde. Zijt gij dan heengegaan, dan zullen alle ogen, wier gezicht gij geschapen hebt, u niet meer zien, noch iets wat gij gemaakt hebt. Doch ook dan zijt gij in mijn hart.

De laatste koningen van de 18e dynastie

 

AMENHOTEP III 1390-1353

Vader of grootvader van Toetanchamaon

KONINGIN TEJE 1390-1340

Hoofdvrouw van Amenhotep III

Moeder van Achnaton

ACHNATON 1353-1336

Verliet de oude religie en voerde de cultus van Aton in.

KONINGIN NEFERTETE

1352-1340?

Hoofdvrouw van Achnaton

Kreeg 6 dochters en geen zonen

 KIJA

ca 1350

Bijvrouw van Achnaton

Mogelijk de moeder van Toetanchamon

TOETANCHAMON

1332-1322

Gekroond als kind .

Stierf jong.Eigenlijk alleen beroemd vanwege zijn ongeschonden graf.

EJE

1322-1319

Toets opvolger, mogelijk de grootvader van zijn vrouw

HOREMHEB

1319-1292

Eerste farao van de 19e dynastie

Hij benoemde Ramses I tot  opvolger.

 De jaren zijn regeringsjaren