De Verlichting of de Eeuw van de Rede 1650 – 1789

De Verlichting of de Eeuw van de Rede (van omstreeks 1650 tot de Franse Revolutie) is de reactie op het absolutisme die als filosofische beweging het denken, de wetenschap , de economie , de politiek , de cultuur, de opvoeding en de religie in de Westerse wereld wijzigde.De Verlichting wordt gezien als een van de pijlers van de Westerse beschaving die de doorslag gaf in de wording van de moderne wereld. Het gelijkheidsbeginsel, de mensenrechten en de burgerrechten vinden er hun wortels, net zoals het socialisme en het liberalisme .

De Verlichting kent een kritische en een constructieve zijde. De kritische zijde neemt het geloof en onredelijkheid op de korrel. De constructieve kant zoekt kennis (wetenschap) en nieuwe samenlevingsvormen met als idealen rechtvaardigheid en democratie. Het tegenovergestelde van de Verlichting is het obscurantisme. 17e-eeuwers en de 18e-eeuwers beschouwden hun tijd als verlicht, een tijd waarin zij het duistere verleden achter zich laten.

Verlichte burgers interesseren zich voor de wetenschap

Isaac Newton

Newton’s derde Wet van de mechanica in aktie

Sir Isaac Newton ( 1643  –  1727)   was een Engelse natuurkundige, wiskundige, astronoom, natuurfilosoof, alchemist  en theoloog.

In de wiskunde ontdekte hij onder meer de differentiaalrekening en de integraalrekening (met Leibniz) en verder het Binomium van Newton en benaderingsmethoden.In zijn hoofdwerk Philosophiae Naturalis Principia Mathematica uit 1687 beschreef Newton onder andere de zwaartekracht en de drie wetten van Newton, waardoor hij de grondlegger van de klassieke mechanica werd.

Op het gebied van optica schreef hij het standaardwerk Opticks, vond hij de Newtontelescoop uit en ontwikkelde hij een theorie over kleuren, gebaseerd op het prisma, dat van wit licht een zichtbaar spectrum maakt. Hij bestudeerde ook de geluidssnelheid.

2848780643_bf21541d03_o

Klik op het plaatje

Volgens een peiling uit 2005 beschouwden leden van de Britse Royal Society Newton als de grootste geleerde in de hele geschiedenis van de wetenschap. Anders dan Albert Einstein was Newton naast theoreticus ook een briljant experimentator.

Anekdote van de appel en de maan

Tijdens de pestepidemie in 1666 moest de jonge Newton zijn studie in Cambridge  onderbreken en keerde hij terug naar zijn geboorteplaats. Uit die periode stamt de anekdote van de appel en de maan. Hij bestaat in vier versies en wordt door verschillende schrijvers uit die tijd genoemd. Newtons neef John Conduitt vertelt in zijn biografie van Newton, dat deze in de boomgaard van zijn moeder lag te peinzen. Waarom viel de maan niet op de Aarde ,net zoals de appel die hij op de grond zag vallen? Het antwoord op die vraag was toen nog niet duidelijk, maar door het stellen ervan brak Newton met het tweeduizend jaar oude idee van Aristoteles dat op aarde (bijv. voor een appel) en in de hemel (voor een hemellichaam als de maan) andere natuurwetten gelden.

De schrijver William Stukeley noteerde een gesprek uit 1726 in zijn Memoirs of Sir Isaac Newton’s Life waarin Newton zelf zich herinnerde hoe het begrip gravitatie ( = zwaartekracht ) in hem op kwam:

“Het werd veroorzaakt door het vallen van een appel, toen ik zat te peinzen.”

De anekdote geeft een stap aan in het rijpingsproces van Newton.

Op het terrein van National Physical Laboratories in Teddington (ten zuidwesten van Londen) staat een boom die volgens de overlevering gekweekt is uit een zaadje van de legendarische appelboom waaruit Newton een appel zag vallen.

Lees meer over Sir Isaac Newton op :NEWTON

Thomas Hobbes 1588-1679

 

De Engelse filosoof Thomas Hobbes accepteerde het idee dat de koning zijn gezag kreeg van God niet meer.

Hij verwierp ieder gezag dat berustte op theologische voorstellingen.

Hij vond dat de mens een soort robot was , een automaat ; het hart functioneerde als de veer in een uurwerk en de gewrichten als de radertjes.

Volgens Hobbes was de maatschappij  “een strijd van allen tegen allen”. Dit was de natuurtoestand , die steeds als een grote verwilderende chaos de maatschappij bedreigt.

De mens was geen gemeenschapsdier maar gericht op zelfbehoud. De mens had de rede ( ratio) die hij gebruiken kon om zich te beveiligen tegen de driften van zijn medemensen

Om de strijd van allen tegen allen te voorkomen moest de mens het absolute gezag van een vorst wel accepteren, want hoe kon hij anders overleven ? Homo Homini Lupus , de mens is een wolf voor de mens.De mens moet daarom zijn vrijheid prijs geven om te overleven. De staat ( vorst ) krijgt op redelijke gronden alle macht.

John Locke 1632-1704

John Locke stond sterk onder invloed van de wetenschappelijke opvattingen van zijn tijd. Vooral de opvattingen en ontdekkingen van Isaac Newton hadden een grote invloed op hem.

Locke is de filosoof van de constitutionele staatsvorm. Locke vindt niet zoals Hobbes dat het gezag van de staat moest berusten op de angst van de mensen voor elkaar. Nee, het gezag van de staat moet berusten op de “vrije wil en het onderling vertrouwen van de onderdanen”. Deze zijn in de natuurstaat met elkaar overeengekomen onderling een verdrag te sluiten waarbij de natuurlijke rechten van de mens worden gewaarborgd. Deze natuurlijke rechten zijn o.a. het recht op leven, het recht op vrijheid en het recht op eigendom. De vorst heeft volgens het verdrag tussen hem en zijn onderdanen de plicht de “onvervreemdbare rechten die de natuur aan ieder mens gegeven heeft te respecteren en te handhaven.

Als een vorst zich niet aan dit “ sociaal verdrag “ houdt heeft het volk het recht hem af te zetten.

Daarom is het recht op revolutie gerechtvaardigd en de Engelsen konden zo ook rechtvaardigen dat zij hun koning Jacobus II afzetten en nieuwe trouw zworen aan de Stadhouder-Koning Willem III.

Empirisme en rationalisme

John_Locke

Empirisme is een filosofische stroming waarin gesteld wordt dat kennis uit de ervaring voortkomt. Belangrijke empiristen in de 17e eeuw waren  Francis Bacon en John Locke. Vooral John Locke was belangrijk.

FRANS_~1

René Descartes

Het rationalisme is een filosofische stroming die zegt dat de rede ( het denken) de enige of voornaamste bron van kennis is. De Griekse filosoof Plato kun je als een rationeel denker zien. Hij wantrouwde de ervaring met de zintuigen als bron van kennis. In de zeventiende eeuw was René Descartes een belangrijk rationeel denker. Van hem is de uitspraak : cogito ergo sum d.w.z. ik denk dus ik besta.

Het nationale verhaal over de Tachtigjarige Oorlog klopt niet

‘Het nationale verhaal over de Tachtigjarige Oorlog klopt niet.’ Dit zegt historicus Hans Goedkoop. Voor de NTR maakte hij de zevendelige televisieserie 80 Jaar Oorlog die vanaf 28 september iedere vrijdag om 21.05 op NPO2 te zien is. Historisch Nieuwsblad sprak met hem. ‘Deze serie poogt kanttekeningen te plaatsen bij het klassieke, nationale verhaal waarin het kleine maar dappere Nederlandse volk de Spaanse overweldiger verdreef.’

image

Wat mogen kijkers van deze serie verwachten?
‘Als ik niet-historici spreek over die Tachtigjarige Oorlog, dan weten ze ruwweg nog dat er een Spaanse koning was. Sommigen weten ook nog dat hij Filips II heette en hij heel vervelend was tegen ons. Vervolgens hebben wij, de Nederlanders, hem afgezet als vorst. Dat is het verhaal dat de meesten kennen. Toegegeven, dit is niet helemaal ónwaar, in die zin dat het Spaanse gezag verdwenen is. Maar dat Spaanse gezag werd hier vertegenwoordigd door allemaal lokale mensen die net als de koning het katholieke geloof hadden. De Tachtigjarige Oorlog was dus niet alleen een strijd tussen Spanje en de Republiek, maar vooral tussen de katholieke en protestantse bevolking, tussen mensen híer in Nederland zelf. De oorlog was een burgeroorlog.’

willemii

Klinkt die strijd door in het heden?
‘Jazeker. De erfenis van die verdeeldheid in die oorlog zien we nog steeds terug. Mensen uit katholieke delen van Nederland kijken heel anders tegen die oorlog aan dan bijvoorbeeld mensen uit Amsterdam of Delft. Je mocht dan wel katholiek zijn in de Republiek, maar je mocht dat niet publiekelijk laten zien. Er mochten bijvoorbeeld geen processies gehouden worden. De kerken waren er wel, maar uit het zicht van de autoriteiten. Er was een tweederangs bevolkingsgroep met een tweederangs geloof. Niettemin vertegenwoordigde dit wel de meerderheid van de Nederlandse bevolking. Dus mensen met een zachte g, die overwegend katholiek zijn, beleven die geschiedenis anders. Wat je dan ziet is dat die verschillende regio’s in Nederland, die verschillende geschiedenissen hebben gehad, ook nog steeds op verschillende manieren tegen ons land aankijken.’

Geef eens een voorbeeld?
‘Ik ben wel eens rondgeleid in Huis Ten Bosch in Den Haag. Daar heb je de Oranjezaal; een enorme pronkzaal van de Oranjes die net na de oorlog is gemaakt. Hier is te zien wat de Oranjes wel niet allemaal hebben gedaan. Op een van die panelen zie je een naakte jonge vrouw die voortgeduwd wordt door de rapieren en de spiesen van soldaten. De gids vertelde dat die jonge vrouw Brabant voorstelde en de soldaten daarachter de troepen van de Republiek. Voor mij was dat een goed voorbeeld van protestants triomfalisme. Juist dat heeft in het nationale verhaal eigenlijk altijd stand gehouden. Toen het Wilhelmus in de jaren 30 eindelijk het volkslied werd kwam er flink protest van katholieke kant. Begrijpelijk, want dat lied bezingt hun eigen vernedering. Zo zie je dat die sentimenten soms eeuwen standhouden. Nu, anno 2018, lijken we daar eindelijk overheen.’

De zevendelige serie is vanaf 28 september elke vrijdag te zien bij de NTR om 21:05 uur op NPO2. De zesdelige historische kinderserie ‘Welkom in de Tachtigjarige Oorlog’ wordt vanaf 30 september iedere zondag om 18:00 bij Zapp op NPO3 uitgezonden.

De Inca’s

Geofferde Incakinderen hadden veel drugs gebruikt

Uit analyses van haarmonsters blijkt dat de jonge slachtoffers van rituele Inca-offers in de laatste jaren van hun leven veel coca en alcohol gebruikten.

Drie Incamummies die werden ontdekt onder de hoge top van de vulkaan Llullaillaco in Argentinië zijn dusdanig goed bewaard gebleven dat ze de slachtoffers van het oeroude ritueel capacocha een menselijk gezicht kunnen geven.


Uit tests op de lichamen van de 13-jarige ‘Maagd van Llullaillaco’ en haar jongere metgezellen, de ‘Jongen van Llullaillaco’ en het ‘Bliksemmeisje’, is nu gebleken dat geestverruimende substanties een rol speelden in hun dood en in de reeks ceremoniën waarmee ze een jaar lang op hun laatste uren werden voorbereid.

Uit biochemische tests op het haar van de Maagd konden de onderzoekers aflezen wat zij gedurende de laatste twee jaar van haar leven had gegeten en gedronken. De resultaten lijken aan te sluiten op historische verslagen over de uitverkiezing van een select groepje kinderen voor deelname aan een jaar vol heilige ceremoniën, die uitmondde in hun dood. In het haar van de slachtoffers bleven veranderingen in de consumptie van voedsel, coca en alcohol achter.

In de religie van de Inca’s werden volgens de auteurs coca en alcohol gebruikt om een geestverruimende toestand op te roepen die met het goddelijke werd geassocieerd. Maar de substanties moeten ook een praktische rol hebben gehad, doordat ze de jonge slachtoffers op de hoge berghelling desoriënteerden en verdoofden en ze zo gedweeër moeten hebben gemaakt om hun grimmige lot te aanvaarden.

Goed bewaarde geschiedenis

De Maagd en haar jonge metgezellen werden in 1999 ontdekt en zijn in een opmerkelijk goede staat van natuurlijke conservering bewaard gebleven, dankzij de ijskoude omstandigheden op de berg, net onder de 6739 meter hoge top.

“Onder de mummies die in de hele wereld zijn gevonden, is zij denk ik een van de best bewaard gebleven exemplaren, voor zover ze mij bekend zijn,” zei forensisch en archeologisch deskundige Andrew Wilson van de University of Bradford in Groot-Brittannië. “Ze ziet er bijna uit alsof ze pas in slaap is gevallen.”

Het is deze ongelooflijke mate van conservering die het de onderzoekers mogelijk heeft gemaakt het soort analyses uit te voeren waarmee ze – in combinatie met de zeer goede staat van de voorwerpen en gewaden die in het tombeachtige bouwsel zijn aangetroffen – een reconstructie hebben kunnen maken van de gebeurtenissen die zich hier zo’n vijf eeuwen geleden in de ijle lucht hebben afgespeeld.

“Ik denk dat het daardoor des te angstaanjagender is,” zei Wilson. “Dit is geen uitgedroogde mummie of een stel beenderen. Dit is echt een persoon, een kind. En uit de testresultaten van ons onderzoek komen enkele hartverscheurende inzichten over haar laatste maanden en jaren naar voren.”

De laatste dagen

Omdat menselijk haar elke maand met ongeveer een centimeter groeit en daarna niet meer verandert, bevatten de lange vlechten van de Maagd een tijdlijn van markeringen waarin haar dieet is vastgelegd, met inbegrip van de consumptie van substanties als coca en alcohol in de vorm van chicha, een brouwsel dat werd gemaakt van gegiste maïs.

De markeringen laten zien dat ze al een jaar vóór haar uiteindelijke dood was uitverkoren om te worden geofferd, legt Wilson uit. Gedurende die tijd moet haar leven dramatisch zijn veranderd, evenals haar inname van coca en alcohol, substanties die in die tijd geen dagelijkse consumptiegoederen waren. “We vermoeden dat de Maagd een aclla of ‘gekozen vrouw’ was, die rond haar puberteit werd uitverkoren om te worden gescheiden van haar vertrouwde omgeving en onder toezicht van priesteressen te leven,” zei hij. Volgens Wilson werd dit gebruik beschreven in de verslagen van Spanjaarden die aantekeningen maakten van de informatie die ze van de Inca’s over dit soort rituelen hadden gekregen.

In eerdere DNA-tests en chemische analyses, eveneens onder leiding van Wilson, was al gekeken naar veranderingen in de eetgewoonten van de Maagd en was er een opvallende verbetering van haar dieet in het jaar voorafgaande aan haar dood geconstateerd: ze kreeg toegang tot kostbaar en elitair voedsel als maïs en dierlijke proteïnen, mogelijk lamavlees. Nu is duidelijk geworden dat ook het cocagebruik van de Maagd in die periode dramatisch steeg, met pieken rond een jaar voor haar dood en opnieuw een half jaar voor haar dood.

“Deze resultaten sluiten aan op de hypothese dat zij tot dan toe mogelijk een heel gewoon leven had geleid, misschien zelfs als boerenmeisje, maar dat ze een jaar voor haar dood werd uitgekozen, uit haar vertrouwde omgeving en leventje werd weggehaald en in een heel ander bestaan werd geworpen,” zei Wilson. “En dan zien we ook de enorme verandering in de consumptie van coca.”

In haar laatste levensjaar gebruikte de Maagd voortdurend grote hoeveelheden coca, maar opvallend genoeg vond de scherpe stijging in haar alcoholconsumptie pas in de laatste weken voor haar dood plaats.

“We hebben het waarschijnlijk over de laatste zes tot acht weken waarin we die sterk gedrogeerde toestand zien. Ze nam die grote hoeveelheden alcohol hetzij vrijwillig tot zich of werd daartoe gedwongen. Duidelijk is dat ze in haar laatste weken opnieuw in een gedrogeerde staat terechtkwam, waarbij deze chemicaliën, de coca en de chicha-alcohol, bijna op een beheersende manier werden gebruikt in de aanloop naar het uiteindelijke capacocha-ritueel en haar offerdood.”

Op de dag van haar dood kunnen de drugs de Maagd gedweeër hebben gemaakt, waarbij ze in een soort trance werd gebracht of zelfs bewusteloos raakte. Die theorie lijkt aan te sluiten op haar ontspannen, zittende houding binnen in het tombeachtige bouwseltje en op het feit dat de voorwerpen rondom haar en de gevederde hoofdtooi die ze droeg, niet werden verstoord terwijl ze haar laatste adem uitblies. Bij de ontdekking van de mummie in 1999 werden in haar mond voorgekauwde cocabladeren gevonden.

Bij de jongere kinderen werd een lager gebruik aan coca en alcohol gevonden, mogelijk als gevolg van de lagere status die ze in het ritueel innamen of met het oog op hun leeftijd en lengte. “Misschien was er bij een ouder kind meer noodzaak om de Maagd in een staat van verdoving te brengen,” aldus Wilson.

Andere vindplaatsen die wijzen op het gebruik van het capacocha-ritueel, vertonen tekenen van geweld, zoals schedelbreuken, maar deze kinderen lijken vredig te zijn ingeslapen. “Of ze hadden het mechanisme voor het brengen van dit soort offers geperfectioneerd, of deze kinderen aanvaardden hun lot veel kalmer,” legde Wilson uit.

Officiële offers

Volgens Kelly Knudson, een archeologisch chemicus van de Arizona State University die niet bij dit onderzoek was betrokken, laat deze fascinerende studie zien hoe archeologische wetenschap ons kan helpen bij het verkrijgen van meer inzicht in de persoonlijke details van mensen en in de samenlevingen waarin ze leefden.

“Het is zeer interessant dat we die toename in de consumptie van alcohol en coca zien, wat betreft de capacocha-offers en het leven dat ze voorafgaand aan hun dood leidden, en met betrekking tot het inzicht in controle en dwang bij de Inca’s,” zei Knudson.

Het systeem van controle waarmee deze kinderen naar een afgelegen en extreem hoge bergtop werden gevoerd, heeft alle kenmerken van een officiële rite die door de hoogste gelederen van de samenleving werd georganiseerd, zo stellen de auteurs, en het ritueel kan onderdeel zijn geweest van de militaire en politieke expansie van het in Cuzco zetelende Incarijk, kort voor de komst van de Spanjaarden.

“Het soort logistieke ondersteuning dat nodig is om op deze hoogte te werken, is aanzienlijk,” zei Wilson. “En we hebben het hier over bewijzen voor ondersteuning op keizerlijk niveau. Er zijn voorwerpen en gewaden gevonden die zeer elitair en verfijnd waren en feitelijk uit alle vier de windstreken van het Incarijk stamden.”

Tot deze voorwerpen behoren figuurtjes gemaakt van de schelpen van de stekeloester uit de kustgebieden en gevederde hoofdtooien uit het Amazonebekken. Ook de fraai vervaardigde beeldjes van goud en zilver, gehuld in fijn geweven miniatuurkleding, waren alleen beschikbaar voor de hoogste kringen van de samenleving. “Ik denk dat het geheel blijk geeft van hun status en van de symboliek dat dit ritueel onder auspiciën van de hoogste autoriteit plaatsvond,” zei Wilson verder. Hij en zijn medeauteurs denken dat dit soort offers op meerdere betekenisniveaus een manier kan zijn geweest om sociale controle over grote delen van de veroverde gebieden uit te oefenen.

(Uit een studie die vorig jaar in PloS ONE is verschenen, bleek dat de Maagd ten tijde van haar offerdood aan een longinfectie leed.)

Vroege spaanse verslagen

Johan Reinhard, gastonderzoeker van de National Geographic Society, ontdekte de mummies in 1999 samen met zijn collega Constanza Ceruti van de Universidad Católica de Salta in Argentinië.

Reinhard, tevens medeauteur van het nieuwe onderzoek, zei dat hij vooral benieuwd was naar de vergelijking van de resultaten met wat er in de historische bronnen over dit soort rituelen wordt vermeld. In de kronieken van de eerste Spaanse ontdekkingsreizigers in de Nieuwe Wereld “staat beschreven hoe deze ceremonieën plaatsvonden, maar het waren geen verslagen uit de eerste hand; geen enkele Spanjaard is zelf ooggetuige van deze rituelen geweest,” zei Reinhard. “Ze waren afhankelijk van wat de Inca’s hen over de ceremoniën vertelden.”

(Zo schreef Juan de Betanzoshalverwege de zestiende eeuw over het wijdverbreide gebruik van kinderoffers, waarbij soms wel duizend slachtoffers werden gedood, en verwees hij naar de getuigenis van zijn vrouw, die eerder met niemand minder dan de Incakeizer Atahualpa verloofd was geweest.)

De nieuwe resultaten lijken overeen te komen met de gebeurtenissen die in de kronieken worden beschreven, zei Reinhard. “Plotseling heb je hier een beeld waaraan je bijna kunt zien wat ze doormaakten. Ze krijgen extra veel zorg in de vorm van beter voedsel en coca, dat nauwelijks in het dagelijks leven maar alleen bij ceremoniën werd gebruikt. Deze vorm van extra aandacht die aan de kinderen werd besteed, is precies wat je in de kronieken leest.”

Volgens Reinhard is het bijvoorbeeld niet verrassend dat de Maagd gedurende het jaar vóór haar dood veel meer coca gebruikte, omdat dit ook in de kronieken wordt beschreven.

“Ze hebben het over bedevaarten naar Cuzco en een reeks ceremoniën waarbij de kinderen van de ene stad naar de andere werden gevoerd. Het is denk ik ook interessant dat een periode van een half jaar wordt verbonden aan de grootste piek in het cocagebruik,” zei hij. “Dat halve jaar kan met iets anders te maken gehad hebben, maar een hypothese die zich opdringt, is dat het aansluit op historische beschrijvingen waarin enkele van deze ‘Maagden van de Zon’ in het jaar voorafgaande aan hun dood werden meegenomen naar rituelen rond de zonnewende.”

Tegenwoordig worden de mummies bewaard in het Museo de Arqueología de Alta Montaña(MAAM) in Salta in Argentinië. De mate waarin deze fysieke resten aansluiten op de historische en archeologische bronnen, is fascinerend, zegt Wilson, maar het is ook angstaanjagend dat deze kinderen zelfs na hun dood nog zo herkenbaar menselijk zijn.

“Voor mij is het bijna alsof de kinderen ons nog hun eigen verhaal vertellen,” zei hij. “Het is vooral het haar, dat zo persoonlijk is, dat ons overtuigende inzichten heeft kunnen geven en ons na vijf eeuwen nog een zeer persoonlijke geschiedenis vertelt.”

Het onderzoek verscheen op 29 juli in het vakblad PNAS Early Edition.

bron National Geographic

1566 de Beeldenstorm

De zomer van 1566 was een rare zomer, zeiden de mensen. Er gebeurde zoveel, zo heftig en zo snel achter elkaar. Ze waren verbaasd over wat er gebeurde en er gingen de wildste verhalen rond. 1566 werd al snel ‘het wonderjaar’ genoemd.

Mensen worden achtervolgd

Op 5 april boden tweehonderd edelen Margaretha van Parma een verzoekschrift aan. Margaretha was landvoogdes, zij regeerde de Nederlanden in opdracht van koning Filips de Tweede. In het verzoekschrift vroegen de edelen haar om een einde te maken aan degeloofsvervolgingen, waardoor steeds meer protestantse mensen de gevangenis ingingen. Ze werden ketters genoemd, omdat ze het niet eens waren met de rooms-katholieke kerk.

Wij zijn geuzen, zeiden de edelen

Margaretha schrok van het hoge aantal edelen voor haar deur, maar een raadsheer zei spottend: ‘Het zijn maar geuzen (bedelaars).’ Een paar dagen later sloten deze edelen een verbond en noemden zich ‘geuzen’. Voortaan droegen ze een bedelnap aan hun riem en een munt om hun nek. Zo kon je ze herkennen.

De mensen waren ontevreden

Margaretha twijfelde wat ze moest doen en de geuzen maakten daar gebruik van. Ze vertelden steeds vaker openlijk dat ze het niet langer pikten. Ze wilden verandering. Daardoor durfden meer mensen te protesteren. Mensen die voor ‘het nieuwe geloof’ waren, kwamen in de open lucht bij elkaar. Samen luisterden ze naar toespraken van rondtrekkendepredikanten. Zo’n bijeenkomst heette een hagenpreek.

Kloosters en kerken worden bestormd

Op 10 augustus liep het uit de hand. Na een hagenpreek bestormden de mensen eenklooster. Ze vernielden beelden en namen heel veel spullen mee. Dat was in de buurt van Steenvoorde, dat ligt in de Vlaamse Westhoek. In de maanden daarna werden ook andere kerken en kloosters geplunderd. Eerst alleen in de Vlaamse Westhoek, maar al snel ook inVlaanderen en Brabant. Eind augustus sloeg het over naar de noordelijke Nederlanden.

Wat kun je doen als je boos en arm bent?

Het bestormen en plunderen van kerken en kloosters werd de Beeldenstorm genoemd. De ‘beeldenstormers’ kwamen niet uit één groep van de bevolking. Rijk en arm, man en vrouw, oud en jong deden mee. Ze vernielden heiligenbeelden en kunstwerken. Ze namen de voorraad van de kloosters mee.
Er waren verschillende redenen waarom ze het deden. De vervolgingen van ketters waren vreselijk. Doodgewone mannen en vrouwen die geen vlieg kwaad deden, waren opgepakt. De oogsten mislukten jaar na jaar en er was veel armoede en werkloosheid. Sommigen haatten de, vaak rijke, pastoors en kloosterlingen. Ze werden voorgetrokken, vonden ze. Anderen deden uit nieuwsgierigheid mee.

Heiligenbeelden waren nergens voor nodig

De mensen van het nieuwe geloof, de calvinisten, wilden vooral de kerk bevrijden van bijgeloof. Ze vonden dat de rooms-katholieke kerk met zijn altaren en heiligen een poppenkast was geworden. Daarom vernielden ze de symbolen van de rooms-katholieke kerk. Ze dronken de miswijn op, voerden de ouwels aan de vogels en smeten de heiligenbeelden kapot. Dat waren ‘valse’ heiligen, zeiden ze, alleen God en Jezus Christus waren echt. Ze wilden laten zien dat het christelijk geloof al die onzin niet nodig had. Ze wilden terug naar het zuivere geloof van de eerste christenen. In de rooms-katholieke kerk waren te veel oneerlijke mensen die macht en rijkdom wilden. Ze wilden weer een kerk waar Gods woord het belangrijkste was en de Bijbel werd gelezen en uitgelegd.

Christiaan Huygens

266px-Christiaans_huigens_by_Caspar_Netscher

Christiaan Huygens werd in 1629 geboren als tweede zoon van Constantijn Huygens, dichter en secretaris van twee prinsen van Oranje. De vader had voor zijn zoons een carrière als diplomaat in gedachten en stuurde hen daarom naar Leiden en later naar Breda, om er rechten en krijgskunde te studeren. Maar Christiaan was meer geïnteresseerd in de wis- en natuurkunde en astronomie. Als kind al weigerde hij Latijnse verzen te schrijven. Liever knutselde hij met molentjes en andere machientjes en observeerde hij de kringen die veroorzaakt werden door een stok die hij in het water gooide.

Al op jeugdige leeftijd correspondeerde Christiaan met gezaghebbende buitenlandse geleerden over diverse vraagstukken. De Franse filosoof, natuur- en wiskundige Mersenne schreef in 1647 aan vader Constantijn: ‘Als hij zo doorgaat, zal hij Archimedes nog eens overtreffen.’ De vader bleef zijn zoon dan ook tot in lengte van dagen ‘mijn Archimedes’ noemen.

Huygens verbleef veelvuldig in Engeland en ook in Frankrijk, waar hij in 1655 promoveerde en in 1666 benoemd werd tot eerste directeur van de Académie Royale des Sciences. Deze benoeming illustreert het belang dat internationaal aan Huygens’ werk en ideeën gehecht werd. Van 1681 tot aan zijn dood woonde hij afwisselend in Voorburg, op de door zijn vader ontworpen buitenplaats Hofwijck en op het Plein in Den Haag.

Christiaan was een bewonderaar van Descartes, de ‘vader van de moderne wijsbegeerte’, die zijn denken niet stoelde op overgeleverde leerstellingen en theorieën. Hij wilde zelf experimenteren, observeren en wetten formuleren. Deze nieuwe manier van wetenschap beoefenen is bekend geworden als de Wetenschappelijke Revolutie. Dit was ook wat Huygens deed: voortdurend waarnemen, experimenteren en controleren.

Christiaans verdiensten liggen op veel terreinen: op wiskundig gebied schreef hij onder andere over de kwadratuur van de cirkel, op natuurkundig terrein bestudeerde hij de val- en slingerbeweging, waarvan de uitvinding waardoor hij het meest bekend werd, het slingeruurwerk (1656), een uitvloeisel was. Hij legde zich eveneens toe op het vervaardigen en steeds verbeteren van zeeklokken, die op een schip in volle zee zo nauwkeurig mogelijk de tijd konden weergeven en niet zouden haperen. Het kennen van de juiste tijd was van groot belang voor de plaatsbepaling op zee.

Met zijn dertien maanden oudere broer Constantijn, met wie hij een hechte vriendschapsband had en veelvuldig correspondeerde, hield Christiaan zich bezig met het slijpen van lenzen voor microscopen en astronomische kijkers. Met zo’n kijker ontdekte hij de ring om Saturnus en, even daarvóór in 1655 Titan, de eerst ontdekte maan rond die planeet. De merkwaardige verschijnselen rond Saturnus waren door eerdere geleerden beschreven als een soort ‘oortjes’ van het hemellichaam. Christiaan onthulde de ware situatie en meldde zijn bevindingen bij vele gezaghebbende sterrenkundigen in Europa. Over Saturnus’ ring en de maan Titan schreef hij: ‘Ze blijven de tekens van mijn vernuft, en laten de namen die ik schreef aan de hemel dat ook na mijn dood nog beamen.’

Galileo Galilei 1564 – 1642

Het proces tegen Galilei

Galilei is de vader van de moderne astronomie. Op grond van de waarnemingen van Jupiters manen en vooral Venus’ fasen kwam Galilei tot de conclusie dat de Zon in het midden van ons zonnestelsel staat. Eerder dacht men, op grond van wat men zag en op grond van de geschriften van Plato, Aristoteles en later Ptolemaeus, dat de aarde in het middelpunt van het gehele universum stond, en dat de zon, de planeten en alle sterren om de aarde heen draaiden. Dit was ook de opvatting van de christelijke Kerken en met name van de Rooms-Katholieke Kerk. De nieuwe waarnemingen van Galilei waren in strijd met het toen gangbare geocentrische model van Claudius Ptolemaeus, terwijl ze wel verklaard konden worden met de heliocentrische theorie van Nicolaas Copernicus.

Montesquieu

Charles Louis de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu (kasteel La Brède nabij Bordeaux, 18 januari 1689 – Parijs, 10 februari 1755) was een Frans filosoof. De huidige politieke inrichting van westerse democratieën is gebaseerd op ideeën van hem en John Locke. Montesquieu wordt beschouwd als een van de grondleggers van de sociologie en als iemand van groot belang voor de Verlichting.

Hij schreef in 1748 een belangrijk werk  : Over de geest van de wetten (De L’Esprit des Lois).  Hierin zette zette hij zij idee over de Trias Politica uiteen. Door de scheiding van de machten kon voorkomen worden dat een vorst een alleenheerser werd.

In het hoofdstuk “Over de Engelse staatsinrichting” kwam Montesquieu tot de conclusie dat dit mogelijk was door het scheiden van de machten. In deze leer van de trias politica gaat het om het drietal van de wetgevende macht, de uitvoerende macht en de rechtsprekende macht.  De drie machten moesten elkaar controleren en voorkomen dat één macht de bovenhand kreeg. Zij dienden om de vrijheid en gelijkheid van de burger te behouden. Het idee van Montesquieu werd vooral in de Amerikaanse grondwet van 1790 toegepast en is nog steeds het fundament van onze democratische vrijheid.

Jean Jacques Rousseau 1712 – 1778

Jean Jacques Rousseau was een romanticus, een politiek denker en een pedagoog. Hij wordt vaak tot de verlichtingsdenkers gerekend maar was dit  niet echt. Rousseau vereerde de mens in zijn natuurstaat. Onder invloed van de ontdekking van veel exotische gebieden zoals in de Stille Zuidzee, verheerlijkte hij de “bon sauvage“, de goede wilde die nog onbedorven door opvoeding en cultuur een ideaal voor hem vormde. Rousseau was geen klassieke verlichtingsfilosoof want hij stelde zich op tegen het rationalisme van de verlichting. Veeleer deed hij een beroep op de emotie dan op de ratio.

In de salons van de aristocraten baarde hij opzien door gekleed als een Amerikaanse beverjager of in Armeense klederdracht te verschijnen.

Je moet iets van Rousseau weten om te begrijpen hoe de Franse Revolutie kon ontstaan. Zijn ideeen over de Algemene Wil en het Sociaal Contract werden vereerd in de Franse Revolutie. Hij beschreef de verhouding tussen burger en gemeenschap, erkende de vrije wil maar maakte deze ondergeschikt aan de Algemene Wil. Daarin werd hij misschien ongewild een voorbereider van het totalitarisme van de twintigste eeuw.

Rousseau’s sociale contracttheorie start vanuit de gedachte dat de mens van nature vrij is maar in verhouding tot andere mensen voortdurend onder machtsrelaties gebukt gaat. Deze machtsrelaties zijn niet natuurlijk maar conventioneel (gevormd door gewoonte). Machtiger zijn dan de ander komt namelijk simpelweg voort uit kracht: wanneer iemand zijn kracht verliest, verliest hij daarmee ook zijn macht over de ander. Om deze reden kan volgens Rousseau uit kracht nooit een recht op macht over de ander voortvloeien. Het feit dat kracht volledig gelijk is aan het recht op macht, maakt dit ‘recht’ een betekenisloos begrip.

Om een samenleving in te richten waarin geen mens een ander domineert, introduceert Rousseau het sociale contract. Met dit contract kan de mens zelfbehoud nastreven door zijn krachten te verenigen en zijn individuele vrijheid in te ruilen voor de algemene wil. De algemene wil is de wil van het onverdeelbare geheel van mensen: de samenleving. Het sociale contract gebiedt de mens dus om in zijn handelen de behoeftes van de samenleving voorop te stellen.

Dit is wat Rousseau onder het begrip ‘burger’ verstaat. Een burger handelt ten behoeve van de samenleving. Echter, omdat de burger zelf tegelijkertijd ook de samenleving ‘is’, hebben zijn algemene wil en zijn handelen dus direct betrekking op hemzelf. Op deze manier krijgt de burger burgerlijke vrijheid terug voor de ingeleverde natuurlijke vrijheid. Volgens Rousseau is vrijheid dus het jezelf de wet voorschrijven; de wet zijnde het sociale contract.

Cultuur en onderwijs werkten negatief op de opvoeding van het kind. Dit lezen we in” Emile ou de l’éducation” uit 1762

Wat valt je op in deze eerste uitgave van “het Sociaal Contract” ? In welk jaar is het uitgegeven ? Wat valt je nog meer op ? Wat is het sociaal contract ?

Denis Diderot 1713 – 1784

diderotvanlooDenis Diderot (1713- 1784) was een Frans schrijver,filosoof en kunstcriticus. Diderot was een prominente persoonlijkheid in wat als de Verlichting bekend zou worden.

Hij was tussen 1750 en 1776 met D’Alembert redacteur van de beroemde ENCYCLOPEDIE en schreef zelf ongeveer 6000 van de 72.000 artikelen in die encyclopedie. De encyclopedie kende veel tegenstanders, in 1759 werd de encyclopedie formeel verboden. Het werk ging vanaf die tijd clandestien door. De encyclopedie was door de nadruk op religieuze  tolerantie en vrijheid van gedachten, en een democratische geest, een bedreiging voor de aristocratie. In  1773 onderneemt Diderot een journalistieke reis door Holland. (Voyage en Hollande ). Samen met Baruch Spinoza en Pierre Bayle is Diderot de belangrijkste filosoof van de Radicale Verlichting.

Diderot was voor de vrijheid van meningsuiting en godsdienst, hierover heeft hij ook enkele boeken geschreven.
Diderot droeg ook bij aan de literatuur, in het bijzonder met zijn werk Jacques Le Fataliste, een satirische roman waarmee de auteur conventies ( = gewoontes) over de structuur en inhoud van romans aan de kaak stelde, terwijl hij ook filosofische ideeën met betrekking tot de vrije wil onderzocht.

Diderot werd begraven in de Eglise Saint-Roch in Parijs.