De Oorlog – Aflevering 1 – De wraak van Duitsland’ 

Advertenties

Duitse gebiedsuitbreiding 1938 – 1939

Hitler tekent op 30 september 1939 het Verdrag van Munchen waarbij de Tsjechen afstand moesten doen van hun grensgebieden , het Sudetenland. Op 13 maart 1939 viel Hitler alsnog Tsjechië binnen en annexeerde hij het als het zg. Protectoraat Bohemen Moravië.

In augustus 1939 sloot hij het non agressie pact met Stalin. Dit monsterverbond gaf hem de vrije hand In Polen en later in 1940 in West Europa.

Kijk op :

https://wp.me/p261gS-ZA

Op 1 september 1939 viel Nazi Duitsland Polen binnen en was de tweede wereldoorlog een feit. Jaren van apeasement konden niet voorkomen dat de dictator de wereld in de afgrond stortte.

Geheime afspraken met de Sovjets brachten een Poolse deling. Stalin had tijd gekocht en het Oost Poolse gebied alsmede de Baltische staten werden door de Sovjets bezet.

Wie Mein Kampf las kon echter weten dat het niet hierbij zou blijven. Op 22 juni 1941 vielen de Nazi’s de Sovjet Unie binnen. De Vernichtungskrieg was begonnen. Miljoenen mensen werden het slachtoffer van de rassenwaan en agressie van de Nazi’s.

Doorgangskamp Westerbork 1940-1945

Impressie van het Herinneringscentrun en kamp Westerbork

Foto’s L Leemans 2017

 

De Holocaust 1933-1945

Czeslava Kwoka , een Pools meisje een van de duizende kinderen die stierven in Auschwitz. Ze werd 14 jaar........

Czeslava Kwoka , een Pools meisje.Een van de duizenden kinderen die stierven in Auschwitz. Ze werd 14 jaar……..

imageimage

De Holocaust was de massale vernietiging van mensen door de nazi’s omdat zij Joden waren…….

Slavische mensen , zoals Polen en Russen werden als Untermenschen beschouwd evenals Roma en Sinti. Zij waren de slaven van het Derde Rijk en ook voorbestemd voor vernietiging……..

Anti semitisme is een gif dat nog steeds verspreid wordt. En niet alleen in Europa. Met name in het midden oosten wordt de jodenhaat sterk gepropageerd en via de sociale media verspreid. Allochtone jongeren in ons land ontkennen soms de feiten en beweren dat dit toch ook een mening is. Docenten geschiedenis durven soms in klassen met veel moslim leerlingen het onderwerp niet ter sprake te brengen. De propaganda uit het midden oosten doet zijn werk.De Holocaust , de moord op zes miljoen Joden , wordt daar in die landen en op sociale media verheerlijkt. Geschiedenis zoekt naar de feiten. En als de bronnen spreken kan er van ontkenning van wat gebeurd is geen sprake meer zijn en moet de geschiedenis geaccepteerd worden als feit.

Een mening zonder bewezen feiten is als een huis gebouwd op drijfzand.

image

Maar ook in extreem rechtse kringen doet jodenhaat weer opgeld. In de westerse landen ontkennen neo-nazi’s de Holocaust. Berucht is het werk van de Brit David Irving.

De Holocaust was een onvoorstelbare uitbarsting van haat en ideologische ontaarding uit een verschrikkelijke tijd die nu achter ons ligt. Maar het beest van haat loert weer rond.

 

Lees op de pagina HOLOCAUST een kort overzicht van de Britse historicus Martin Gilbert

link :

https://rythoviaan.wordpress.com/holocaust/

United States Memorial Holocaust Museum :

https://www.ushmm.org/

Aktion Reinhard Camps :

http://www.deathcamps.org/

Registratie in Auschwitz

Adolf Hitler

image

Onderzoeksmateriaal 3 VWO

Dit blog

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler
Pagina Historisch Nieuwsblad
http://www.historischnieuwsblad.nl/hitler/index.html

GEBRUIK BOVENSTAAND ONDERZOEKSMATERIAAL VOOR HET MAKEN VAN EEN DEELPRESENTATIE OVER ADOLF HITLER
EN DE NAZI’S. JE KUNT OOK ANDERE BRONNEN GEBRUIKEN. BV WIKIPEDIA

1 De opkomst van Hitler 1918 – 1933
2 Hitler aan de macht 1933 – 1945
3 Jeugd in Nazi Duitsland
4 Hitler en de Joden
5 Het leven in Nazi Duitsland. 1933 – 1945
6 Het verzet tegen Hitler
7 Grote tijdlijn Hitler 1889 – 1945

Werk in duo’ s

door mr Lee Geplaatst in WO II

Het Non Agressie Pact van 1939

Op 28 augustus 1939 tekenen Nazi Duitsland en de Sovjet Unie een niet aanvalsverdrag algemeen bekend onder de naam ‘Het Ribbentrop – Molotov Pact’. Daarmee kregen de Duitsers aan hun oostgrens de handen vrij om Polen te bezetten. De Russen kregen de kans om de gebieden te bezetten waarop ze al na de Eerste Wereldoorlog aanspraak op maakten.

Het pakt hield stand tot 22 juni 1941 toen de Duitsers de vast gestelde demarcatie lijn overschreden en de Sovjet Unie aanvielen.Dit was Operatie Barbarossa dat uiteindelijk de ondergang van Duitsland zou betekenen.Het niet aanvalsverdrag kwam volkomen onverwacht.De Fransen en de Britten onderhandelden nog met de Sowjets over een gemeenschappelijk front tegen Hitler. Maar Hitler was hun te snel af.

Er was alom verbazing over het verdrag want nazi’s en communisten waren eigenlijk gezworen ideologische vijanden. Overal moesten communistische partijen in Europa hun standpunt ten aanzien van de nazi’s op bevel van Stalin herzien. Pas toen Hitler de USSR binnenviel konden zij deze tegennatuurlijke situatie opgeven en zich in het bezette Europa aansluiten bij het verzet. Het niet aanvalsverdrag toont ook het nietsontziende gedrag van de beide dictators. Gebieden werden aan elkaar toegekend zonder enige scrupeles en zonder rekening te houden met de bevolkingen van die gebieden.

Non-agressiepact Nazi-Duitsland – USSR

De Duitse Rijksregering en de Regering van de Unie van Socialistische Sovjetrepublieken gedreven door de wens het proces van vrede tussen Duitsland en de USSR te consolideren en uitgaande van de grond bepalingen van het Neutraliteitsverdrag dat in april 1926 tussen Duitsland en de USSR gesloten werd, zijn tot de volgende overeenkomst gekomen.

Artikel I

De beide verdragsluitende partijen verplichten zich van iedere gewelddaad, iedere agressieve handeling en iedere aanval tegen elkander, alleen zowel als ook samen met andere Mogendheden, te onthouden.

Artikel II

Indien één der verdragsluitende partijen betrokken zou worden in oorlogshandelingen van een derde Mogendheid, zal de andere verdragsluitende partij in geen vorm deze derde Mogendheid ondersteunen.

Artikel III

De Regeringen der beide verdragsluitende partijen zullen voortaan door middel van doelgerichte beraadslagingen in contact met elkander blijven om zich over en weer op de hoogte te houden van kwesties die hun beider interesse hebben.

Artikel IV

Geen der verdragsluitende partijen zal zich -met een of andere Mogendheid verbinden die zich direct of indirect tegen de andere partij richt.

Artikel V

Indien er geschillen of conflicten tussen de gedragsluitende partijen over vragen van welke aard ook zullen ontstaan, zullen beide partijen deze geschillen of conflicten uitsluitend door middel van vriendschappelijke gedachtewisseling, of in dringende gevallen door het instellen van een bemiddelingscommissie oplossen.

Artikel VI

Dit verdrag wordt voor de tijd van 10 jaren gesloten met de bepaling dat als geen der verdragsluitende partijen het een jaar voor afloop opzegt, de duur van dit verdrag automatisch met vijfjaren wordt verlengd.

Artikel VII

Dit verdrag zal intern op de kortst mogelijke termijn geratificeerd worden. De ratificatie-oorkonden zullen in Berlijn uitgewisseld worden. Het verdrag treedt door ondertekening onmiddellijk in werking.

Uitgebracht in twee originele akten, in de Duitse en Russische taal.

Moskou, 23 augustus 1939

Voor de Duitse Rijksregering
v. Ribbentrop
Als gevolmachtigde van de Regering
Van de USSR
W. Molotow

 

Geheim aanhangsel

Geheim aanhangsel bij het Duits-Sovjetische Niet-Aanvalsverdrag van 23 augustus 1939

Ter gelegenheid van de ondertekening van het Niet-Aanvalsverdrag tussen het Duitse Rijk en de Unie van Socialistische Sovjet Republieken hebben de ondertekenende gevolmachtigden van beide partijen in streng vertrouwelijk onderhoud de vraag van de grens van beider belangengebied in Oost-Europa besproken.

l In het geval van een verandering van de staatkundige grenzen in de tot de Baltische Staten Finland-Estland-Letland-Litauen) behorende gebieden, is de noordelijke grens van Litauen gelijktijdig de grens van het belangengebied van Duitsland en de USSR.
Hierbij wordt het belang van Litauen bij het Wilnioes-gebied door beiden erkend.

2 In het geval van een verandering van de staatkundige grenzen van de tot de Poolse Staat behorende gebieden, wordt de grens van het belangengebied van Duitsland en de USSR ongeveer door de rivieren Narew, Weichsel en San afgebakend.

De vraag of in beider belang het behoud van een onafhankelijke Poolse Staat raadzaam zal blijken en hoe de grenzen van deze Staat moeten lopen, kan definitief aan de hand van verdere staatkundige ontwikkelingen bepaald worden. In ieder geval zullen beide Regeringen deze vraag door middel van een vriendschappelijk overleg oplossen.

3 Met betrekking tot Zuid-Oost-Europa wordt van Sowjet zijde interesse voor Bessarabië getoond. Van Duitse- zijde wordt verklaard dat er voor dit gebied geen interesse bestaat.

4 Deze overeenkomst wordt door beide partijen streng geheim gehouden.

Moskou 23 augustus 1939

Voor de Duitse Rijksregering v. Ribbentrop

Als gevolmachtigde van de Regering der USSR W. Molotow

De in deze geheime overeenkomst genoemde gebieden moesten door de Sovjet-Unie bij de vrede van Brest Litowsk op 3 maart 1918 worden afgestaan.

map2blitz 001pic_M_O_Molotov_Ribbentrop%20pact%20map<a