DE REALITEIT VAN DE ISLAM

De islam

De islam is meer dan een godsdienst, de islam is ook een politieke ideologie. Die ideologie is totalitair van aard en beoogt de gehele levenssfeer van mensen te regelen op elk terrein. In tegenstelling tot andere godsdiensten wordt er onder moslims geen kritiek toegestaan op de inhoud van de leer en die blijft daarom onversneden. De leer is vastgelegd in de Koran, Hadith en andere geschriften. We checken aan de hand van de islamitische geschriften of de zeventien stellingen over de islam waar zijn of niet.

1. Discriminatie

De islam kent in essentie vier soorten burgers: 1) moslims, 2) de mensen van het boek 3) polytheïsten en 4) de ongelovigen. De tweede categorie bevat onder andere christenen en joden. De derde categorie bestaat uit aanhangers van meergoden-stelsels zoals de hindoes. Niet-moslims die in een islamitische staat leven worden aangeduid als dhimmi’s. Zij vormen een schatplichtige onderklasse in de islamitische wereld. De regels van het dhimmischap zijn onderdeel van de sharia en onder meer vastgelegd in het Pact van Umar. Tot aan de val van het Ottomaanse rijk werden deze regels strikt nageleefd. Met de opkomst van het islamisme, jihadisme en de radicale islam worden deze regels op verschillende plekken in de islamitische wereld opnieuw toegepast. Volgens de sharia gaan moslims voor op niet-moslims en moslimmannen voor op moslimvrouwen.

Beoordeling: WAAR

2. Geweld

Het leven van de profeet Mohammed wordt opgedeeld in twee delen. Enerzijds is er de Mekka-periode, die veelal wordt aangeduid als de vreedzame periode. Dit is de tijd waarin de profeet nog niet de kracht had om zijn wil door te drukken. Na zijn vlucht naar Medina, komt daar verandering in. Hij wint aan volgelingen en weet als een bekwaam veldheer slagen te winnen. Dit onderscheid is relevant, omdat in de Koran verzen uit de twee verschillende perioden voorkomen. De ene helft relatief vredelievend, de andere oorlogszuchtig. Het relevante deel is het tweede deel en dat heeft te maken met de regels van de islam. Bij verzen die elkaar tegenspreken bepaalt Naskh, oftewel abrogratie, dat het laatst geschreven geldig is. Dit zijn altijd de verzen uit de latere, gewelddadiger periode. De Koran bevat veel gewelddadige referenties. Al 1.400 jaar lang verbreidt de islamitische leer de toepassing van geweld.

Beoordeling: WAAR

3. Terreur

Terreur is een onderdeel van jihad. Een vijand die het hart niet heeft om je te bevechten is eenvoudig te verslaan. Vanaf de geboorte van de islam gebiedt de leer criticasters te terroriseren: ‘Abdullah bin Ubai voor kwade opmerkingen, Abu `Afak voor negatieve opmerkingen, Ka’b bin Ashraf en Asma Bint Marwan beiden voor opruiende poëzie en Al-Nadr Bin Al-Harith voor het belachelijk maken van de profeet.

Beoordeling: WAAR

4. Vrouwenhaat

Vrouwen zijn volgens de islamitische leer een gevaar voor mannen, minder intelligent dan mannen, de helft, om precies te zijn. Vrouwen moet je slaan om ze in het gareel te houden. Bij een erfenis krijgt de vrouw slechts de helft van wat de man krijgt. Mannen kunnen eenvoudig van hun vrouw scheiden, omgekeerd niet. De verschillen tussen man en vrouw zijn vastgelegd in de schrift: ze zijn stom, zwak, gevaarlijk, verraderlijk, minderwaardig, onrein en ga zo maar door. De schrift verraadt een diepe vrouwenhaat.

Beoordeling: WAAR

5. Homohaat

Zij die zich schuldig maken aan de daad van de mensen van Lot (homoseks), dienen gedood te worden. Voor de vrome moslim wordt deze wet bekrachtigd. De verschillende scholen verschillen van mening over de uitvoering van de straf; eerst martelen dan doden, levenslange opsluiting of van een hoog gebouw gooien. Het executeren van homosexuelen is nog altijd levende letter en wordt in diverse landen gepraktiseerd.

Beoordeling: WAAR

6. Jodenhaat

De islam heeft veel negatieve verwijzingen naar Joden, de meest bekende die waar zelfs de bomen helpen met het vermoorden van Joden. Het Pact van Umar schrijft voor dat Joden vernederd dienen te worden. Islam heeft vanaf haar inceptie een moeizame relatie met de Joden gehad. Eén van de bekendere slachtpartijen die voorkomen in de Koran is die van de Banu Qurayza Joden, waarbij de profeet Mohammed meer dan 600 gevangen genomen mannen liet onthoofden. Ook de kreet Khaybar wordt vandaag de dag nog steeds gebezigd: “Joden, gedenk Khaybar, het leger van Mohammed komt terug”.

Beoordeling: WAAR

7. Christenhaat

Net als joden, zijn ook christenen Mensen van het Boek. Volgens de sharia en het Pact van Umar mochten zij tot begin vorige eeuw slechts als dhimmi’s leven onder de islam. Door de opkomst van het jihadisme, islamisme en de radicale islam zijn deze regels weer gangbaar in het Midden-Oosten en hebben Christenen als dhimmi’s steeds meer terrein verloren. Inmiddels behoren christenen tot de meest vervolgde religies wereldwijd.

Beoordeling: WAAR

8. Onderwerping

Islam betekent ‘onderwerping’. Een bekende en begrijpelijke misvatting is dat islam ‘vrede‘ betekent. Arabische woorden zijn te herleiden naar een stam. Voor islam lijkt die stam te bestaan uit S-L-M. Ieder woord met die stam heeft iets te maken met de hoofdbetekenis van de stam. Voor S-L-M is dat salaam, oftewel vrede. De ware betekenis van islam is echter afgeleid van istaslama, wat zoveel betekent als ‘onderwerpen’. De term moslim staat voor iemand die zich onderwerpt. Mensen die zich niet onderwerpen beschouwt de leer als minderwaardig aan moslims.

Beoordeling: WAAR

9. Gedwongen huwelijk

De islam kent meerdere soorten huwelijk. In een huwelijk tussen moslims mag een minderjarig meisje zonder haar toestemming uitgehuwelijkt worden. Ook wordt in de leer het stilzwijgen van een maagd als toestemming gezien. Het ‘huwelijk’ tussen een moslim-man en een seksslaaf (sabiya) is een rituele verplichting, en vormt een vrijkaart voor onder de islam gelegitimeerde verkrachting.

Beoordeling: WAAR

10. Eerwraak

De leer moedigt de gelovigen aan om de verdediging van de eer hoog in het vaandel te houden. In de Koran wordt een jongen gedood om te voorkomen dat zijn ouders verdriet hebben over zijn rebellie. Overspel wordt bestraft met steniging. Een man die een Jodin wurgde omdat ze de profeet beledigd had, gaat volgens de geschriften vrijuit.

Beoordeling: WAAR

11. Totalitair

Als een systeem totalitair is, dan poogt het alle aspecten in het maatschappelijke leven te domineren. De religieuze rituelen, het gezinsleven, hoe de mensen met elkaar omgaan, de wetten, de wereldlijke macht, de economie. Dit is precies wat de islamitische leer en de sharia wetgeving beoogt. De islam kent geen scheiding van kerk en staat, zoals het christendom dat wel kent.

Beoordeling: WAAR

12. Doodstraf voor afvalligheid

Afvalligheid moet volgens de islam bestraft worden met de dood. Het is moslims verboden uit het geloof te treden. Afvalligheid wordt niet enkel toegepast als een moslim uit het geloof wil stappen. Een moslim mag een andere moslim beschuldigen van afvalligheid (takfir) als het geloof niet goed wordt gevolgd. De zware straf op afvalligheid maakt dat een gevaarlijk vooruitzicht.

Beoordeling: WAAR

13. Sharia

De sharia is een onderdeel van de islamitische wet. Zij is gebaseerd op de Koran, de Hadith en de Sira. De sharia is perfect, eeuwigdurend, universeel en compleet. Niets kan en mag eraan veranderd worden. De sharia is juridisch springlevend, zelfs in Nederland. Dat de islam voor de sharia staat is evident.

Beoordeling: WAAR

14. Dierenleed

De islam verbiedt het houden van honden, behalve voor de jacht en als waakhond. In de Koran worden honden afgeslacht, soms met groot enthousiasme.
De sharia schrijft verder voor dat dieren halal geslacht moeten worden. In slachterijen worden de dieren onverdoofd aan hun poten, op de kop opgehangen en beide slagaders in de nek doorgesneden. Volgens onderzoek leidt het dier, naast de stress, ongeveer 80 seconden pijn.

Beoordeling: WAAR

15. Onrecht

De islam behandelt mannen anders dan vrouwen. Ze behandelt moslims anders dan niet-moslims. De ongelijke behandeling maakt deel uit van het legale systeem van de islam en daarmee is het onrecht wettelijk vastgelegd. Er is geen gelijkheid tussen de seksen voor de islamitische wet.

Beoordeling: WAAR

16. Slavernij

De islam keurt zowel in de Koran als andere geschriften het houden van slaven goed. Door veroveringen en plunderingen wisten islamitische heersers een constante aanvoer van slaven te bewerkstelligen, zowel uit Europa als uit Afrika. De islamitische slavenhandel is vele malen groter en langduriger geweest dan de Europese. Ook leert de Koran dat een moslimman naast vier vrouwen mag beschikken over seksslaven, zoveel als waar ‘zijn rechterhand over beschikt’.

Beoordeling: WAAR

17. Dodelijk

Opdrachten om de vijanden van de islam te doden keren overal terug in de islamitische geschriften. De islamitische leer bleek dodelijk voor de stammen in haar geboorteplaats. De komst van de islam maakte een einde aan het bestaan van Perzische, Byzantijnse en Indische rijken. De islam heeft eeuwenlang op de poorten van Europa gebeukt. De islamitische jihad is verantwoordelijk voor een enorm verlies aan mensenlevens, toen en nu.

Beoordeling: WAAR