Over geschiedenis

Civilisatie zegt de 18e eeuwse Ierse filosoof en politicus Edmund Burke is een pact tussen de doden en de levenden en hen die nog geboren moeten worden.
Ik zie het vak geschiedenis als dienstig aan het door geven van onze cultuur en onze beschaving aan de volgende generatie.
Ondanks wereldoorlogen, gruwelijke ideologieën en genocides moet de leraar de geschiedenis openleggen en toegankelijk maken voor de jonge mensen. Ze gevoelig maken voor de condition humaine.
-Ken U zelf- stond er vermanend op de Apollo tempel in Delphi. Als je daarmee aan de slag gaat in de eerste klas krijg je zelf stof tot nadenken. Wie kent zich zelf ?
Hoe keek de oude Griek naar de natuur om zich heen en vooral naar zijn plaats in die natuur ?
Is het zien – hoe de wijze is – waarop de fenomenen in wereld zich voordoen – niet het pad van wijsheid ?
Toen dit jaar een meisje van 12 mij vertelde dat ze samen met mamma de wereld van Sofie las voelde ik mij heel gelukkig. Geluk is ge-lukken.
Kinderen op die leeftijd zijn heel gevoelig voor levensvragen en filosofie.
Onze Westerse liberale humanistische cultuur wordt aan alle kanten uitgedaagd.
Van de kant van de koloniserende islam , het Rusland van Poetin en het Chinese staatskapitalisme. Om er maar een paar te noemen. Maar de grootste uitdaging ligt in het hervinden van ons zelf.
Wij kennen vaak onszelf niet meer.
Onze christelijk wortels worden niet meer herkend. Leg jonge mensen maar eens uit welke rol de religie in de 16e eeuw speelde in onze staatsvorming.
Lees de Acte van Verlaetinghe uit 1581 er maar op na. De vorst die geen goede herder meer was voor syne ondersaten. De formulering kwam recht uit de bijbel.
Hoe kun je een kathedraal begrijpen zonder een basale kennis van de christelijke theologie ?
Of waarom religie zo sterk aanwezig is in de stichting van de Verenigde Staten.
Het is zoals een mens die gespeend van iedere kennis over het boeddhisme kijkt naar een Tibetaanse tempel.
Of die de Dalai Lama alleen kent als een man die louter lachend de wereld rondgaat.
Zonder kennis geen inzicht.
Daar ligt onze opdracht in het vak geschiedenis : kennis , weten , logos !

Dit is een gedeelte uit mijn afscheidsspeech bij mijn pensionering

mr Lee

Het Rijk van Ashoka 265 v Chr.

het Rijk van Ashoka in 265 v Chr.

Asoka de Grote (of AshokaAśoka) was de heerser van het Mauryaanse Rijk van 268 tot 231 voor Christus. Na een bloedige en gewelddadige overwinning op Kálinga, een combinatie van het huidige Orissa en Andhra Pradesh, kreeg hij spijt van het leed dat hij met deze oorlog anderen had aangedaan, en bekeerde zich tot het boeddhisme. De naam Asoka is Pali voor “vrij van zorgen, vrij van leed, vrij van verdriet”.

Asoka erfde en verenigde een enorm grondgebied, groter dan het huidige India. Tot zijn rijk behoorde het grootste deel van het Indische subcontinent, van het huidige Afghanistan tot Bengalen en zo ver zuidwaarts als Mysore.

Asoka was de zoon van de Mauryaanse keizer Bindusara en een koningin genaamd Dhamma. Asoka had verscheidene oudere broers en zussen en één jongere: Vitasoka. Wegens zijn voorbeeldige intellect en strijdvaardigheid wordt gezegd dat hij de favoriete kleinzoon was van zijn grootvader Chandragupta Maurya, die zijn land tegen de invallen van Alexander de Grote beschermd had. De legende gaat dat toen Chandragupta Maurya zijn imperium voor het jaïnistische monniksleven verruilde, hij zijn zwaard wegwierp. Asoka vond het zwaard en hield het.

Koning Asoka wordt in alle boeddhistische scholen als een grote promotor en beschermer van het boeddhisme beschouwd, en als het voorbeeld van een ideale, vredesgezinde en rechtvaardige koning, die het beste met zijn volk voorheeft.

In 250 v Chr. vond onder de patronage van koning Asoka de derde boeddhistische raadsvergadering plaats. Na afloop van deze raadsvergadering zond koning Asoka verscheidene groepen monniken naar verschillende regio’s in de aan hem bekende wereld, waaronder de Griekse staat Bactria, Nepal, Birma, Sri Lankaen mogelijk ook naarAlexandrië  (in het huidige Egypte), Antiochië (in het huidige Turkije) en Athene.

 Vroege geschiedenis van het boeddhisme voor meer informatie over de bekering en boeddhistische missies van koning Asoka.

De pilaren van Asoka

Bestand:Emblem of India.svg

Het huidige embleem van India is een weergave van de top van een van de pilaren van koning Asoka, gevonden in Sarnath. Ook de vlag van India bevat een onderdeel van dezelfde pilaar. Koning Asoka liet deze pilaren op belangrijke plaatsen in zijn rijk neerzetten, met inscripties over het religieuze leven, zijn beleid als koning en over hervormingen die hij doorvoerde. De religieuze inscripties betreffen veelal praktische boeddhistische leringen, maar ook leringen van andere religies als het jaïnisme en het brahmanisme. In deze inscripties maande koning Asoka zijn volk ook aan om religieuze tolerantie te praktiseren.

De Britse auteur H.G. Wells schreef over koning Asoka:

«In de geschiedenis van de wereld zijn er duizenden koningen en keizers geweest die zich ‘grootheid’, ‘majesteit’ en ‘edelachtbare’ noemden. Zij glansden voor een kort ogenblik, en verdwenen snel. Maar Asoka glanst en glanst helder als een heldere ster, zelfs tot de dag van vandaag.»

De Edicten van Ashoka vind je hier :

http://www.cs.colostate.edu/~malaiya/ashoka.html

Een van de zuilen van Ashoka ( Lumbini Nepal) foto : mr. Lee 2011

Aantekeningen

Een docent maakt veel aantekeningen voor zijn leerlingen. Nou was ik best ouderwets. Voor mij was tekenen en schrijven op het bord een goede gewoonte. Het schrijven en tekenen is een activiteit die veel hersencellen activeert en aanmaakt. En we zijn niet voor niets op school hė ?

Een deel van de aantekeningen belandde op het blog.

Kijk op :

AANTEKENING

Ik wens alle leerlingen die ik les mocht geven veel succes en geluk.

mr Lee

Isaac Newton

Newton’s derde Wet van de mechanica in aktie

Sir Isaac Newton ( 1643  –  1727)   was een Engelse natuurkundige, wiskundige, astronoom, natuurfilosoof, alchemist  en theoloog.

In de wiskunde ontdekte hij onder meer de differentiaalrekening en de integraalrekening (met Leibniz) en verder het Binomium van Newton en benaderingsmethoden.In zijn hoofdwerk Philosophiae Naturalis Principia Mathematica uit 1687 beschreef Newton onder andere de zwaartekracht en de drie wetten van Newton, waardoor hij de grondlegger van de klassieke mechanica werd.

Op het gebied van optica schreef hij het standaardwerk Opticks, vond hij de Newtontelescoop uit en ontwikkelde hij een theorie over kleuren, gebaseerd op het prisma, dat van wit licht een zichtbaar spectrum maakt. Hij bestudeerde ook de geluidssnelheid.

2848780643_bf21541d03_o

Klik op het plaatje

Volgens een peiling uit 2005 beschouwden leden van de Britse Royal Society Newton als de grootste geleerde in de hele geschiedenis van de wetenschap. Anders dan Albert Einstein was Newton naast theoreticus ook een briljant experimentator.

Anekdote van de appel en de maan

Tijdens de pestepidemie in 1666 moest de jonge Newton zijn studie in Cambridge  onderbreken en keerde hij terug naar zijn geboorteplaats. Uit die periode stamt de anekdote van de appel en de maan. Hij bestaat in vier versies en wordt door verschillende schrijvers uit die tijd genoemd. Newtons neef John Conduitt vertelt in zijn biografie van Newton, dat deze in de boomgaard van zijn moeder lag te peinzen. Waarom viel de maan niet op de Aarde ,net zoals de appel die hij op de grond zag vallen? Het antwoord op die vraag was toen nog niet duidelijk, maar door het stellen ervan brak Newton met het tweeduizend jaar oude idee van Aristoteles dat op aarde (bijv. voor een appel) en in de hemel (voor een hemellichaam als de maan) andere natuurwetten gelden.

De schrijver William Stukeley noteerde een gesprek uit 1726 in zijn Memoirs of Sir Isaac Newton’s Life waarin Newton zelf zich herinnerde hoe het begrip gravitatie ( = zwaartekracht ) in hem op kwam:

“Het werd veroorzaakt door het vallen van een appel, toen ik zat te peinzen.”

De anekdote geeft een stap aan in het rijpingsproces van Newton.

Op het terrein van National Physical Laboratories in Teddington (ten zuidwesten van Londen) staat een boom die volgens de overlevering gekweekt is uit een zaadje van de legendarische appelboom waaruit Newton een appel zag vallen.

Lees meer over Sir Isaac Newton op :NEWTON

Ken uzelf

Apollo tempel te Delphi

Apollo tempel te Delphi

De oude grieken waren veel bezig met filosofie. Op de tempel van Apollo te Delphi stond de spreuk:

Ken uzelf. In het Grieks : γνoθι σεαυτόν (gnothi seauton) .

Ken jij jezelf ? Welke diepe betekenis kan deze uitspraak hebben ?

Zo zag de acropolis in Athene eruit

Het grote beeld van Pallas Athena torent boven de tempels uit. De trappen van de areopagus leiden naar het parthenon de tempel van de maagd Athena. In de tijd van Pericles werden de bouwwerken gebouwd. Dit was in de 5e eeuw v Chr. Tijdens de Perzische oorlog in 480 v Chr verwoestten de Perzen de tempels op de acropolis en de stad Athene.

Op de voorgrond zie je agora met twee exedra’s. Grote ronde zitbanken. Je kon er handelen , aan politiek doen of gewoon wat chillen.

Thomas Hobbes 1588-1679

 

De Engelse filosoof Thomas Hobbes accepteerde het idee dat de koning zijn gezag kreeg van God niet meer.

Hij verwierp ieder gezag dat berustte op theologische voorstellingen.

Hij vond dat de mens een soort robot was , een automaat ; het hart functioneerde als de veer in een uurwerk en de gewrichten als de radertjes.

Volgens Hobbes was de maatschappij  “een strijd van allen tegen allen”. Dit was de natuurtoestand , die steeds als een grote verwilderende chaos de maatschappij bedreigt.

De mens was geen gemeenschapsdier maar gericht op zelfbehoud. De mens had de rede ( ratio) die hij gebruiken kon om zich te beveiligen tegen de driften van zijn medemensen

Om de strijd van allen tegen allen te voorkomen moest de mens het absolute gezag van een vorst wel accepteren, want hoe kon hij anders overleven ? Homo Homini Lupus , de mens is een wolf voor de mens.De mens moet daarom zijn vrijheid prijs geven om te overleven. De staat ( vorst ) krijgt op redelijke gronden alle macht.

John Locke 1632-1704

John Locke stond sterk onder invloed van de wetenschappelijke opvattingen van zijn tijd. Vooral de opvattingen en ontdekkingen van Isaac Newton hadden een grote invloed op hem.

Locke is de filosoof van de constitutionele staatsvorm. Locke vindt niet zoals Hobbes dat het gezag van de staat moest berusten op de angst van de mensen voor elkaar. Nee, het gezag van de staat moet berusten op de “vrije wil en het onderling vertrouwen van de onderdanen”. Deze zijn in de natuurstaat met elkaar overeengekomen onderling een verdrag te sluiten waarbij de natuurlijke rechten van de mens worden gewaarborgd. Deze natuurlijke rechten zijn o.a. het recht op leven, het recht op vrijheid en het recht op eigendom. De vorst heeft volgens het verdrag tussen hem en zijn onderdanen de plicht de “onvervreemdbare rechten die de natuur aan ieder mens gegeven heeft te respecteren en te handhaven.

Als een vorst zich niet aan dit “ sociaal verdrag “ houdt heeft het volk het recht hem af te zetten.

Daarom is het recht op revolutie gerechtvaardigd en de Engelsen konden zo ook rechtvaardigen dat zij hun koning Jacobus II afzetten en nieuwe trouw zworen aan de Stadhouder-Koning Willem III.

Empirisme en rationalisme

John_Locke

Empirisme is een filosofische stroming waarin gesteld wordt dat kennis uit de ervaring voortkomt. Belangrijke empiristen in de 17e eeuw waren  Francis Bacon en John Locke. Vooral John Locke was belangrijk.

FRANS_~1

René Descartes

Het rationalisme is een filosofische stroming die zegt dat de rede ( het denken) de enige of voornaamste bron van kennis is. De Griekse filosoof Plato kun je als een rationeel denker zien. Hij wantrouwde de ervaring met de zintuigen als bron van kennis. In de zeventiende eeuw was René Descartes een belangrijk rationeel denker. Van hem is de uitspraak : cogito ergo sum d.w.z. ik denk dus ik besta.

Zal onze beschaving er over 30 jaar nog zijn ?

In dit interview van Robert Jensen met Thierry Baudet , leider van Forum voor Democratie , stelt laatste de globalistische “nieuwe mens ” zonder eigen identiteit en zonder het eigene van nationaliteit en geschiedenis tegenover het behouden van de eigen Europese- en Nederlandse beschaving. Er moet een ommekeer komen want massale immigratie en een EU – superstaat zal de ondergang van alles wat ons dierbaar is betekenen. Ik heb veel gemeen met Baudet. Zijn analyse onderschrijf ik.

Vanuit de geschiedenis maar vooral omdat ik de cultuur waaruit ik voortkom lief heb en wil beschermen.

Het gesprek begint na de intro door Robert Jensen.